Đề thi chính thức và gợi ý đáp án môn Địa Lý tốt nghiệp THPT 2023

Đề thi chính thức và gợi ý đáp án môn Địa Lý tốt nghiệp THPT 2023

Sáng ngày 29/6, các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 đã tiến hành làm bài thi môn Địa Lý. Các bạn thí sinh có thể tham khảo gợi ý đáp án môn Địa Lý

Đề thi chính thức và gợi ý đáp án môn Địa Lý tốt nghiệp THPT 2023

Gợi ý đáp án 24 mã đề thi Địa lý tốt nghiệp THPT 2023

Mã đề 301

41.A 42.A 43.C 44.A 45.C 46.A 47.C 48.D 49.B 50.B
51.C 52.B 53.B 54.C 55.C 56.D 57.D 58.A 59.D 60.A
61.C 62.D 63.C 64.A 65.C 66.C 67.A 68.A 69.D 70.D
71.A 72.D 73.D 74.C 75.A 76.A 77.C 78.D 79.D 80.A

 

Mã đề 302

41.A 42.D 43.D 44.D 45.C 46.D 47.C 48.C 49.A 50.B
51.C 52.D 53.D 54.A 55.B 56.C 57.C 58.B 59.A 60.D
61.A 62.A 63.C 64.D 65.C 66.B 67.A 68.B 69.D 70.B
71.B 72.A 73.A 74.C 75.D 76.C 77.C 78.D 79.B 80.B

 

Mã đề 303

41.B 42.A 43.D 44.D 45.B 46.C 47.A 48.A 49.D 50.C
51.C 52.D 53.C 54.D 55.D 56.A 57.C 58.D 59.B 60.B
61.B 62.D 63.C 64.B 65.B 66.C 67.C 68.D 69.D 70.D
71.B 72.C 73.C 74.C 75.B 76.B 77.D 78.D 79.C 80.B

 

Mã đề 304

41.C 42.B 43.A 44.B 45.B 46.A 47.A 48.C 49.A 50.A
51.D 52.B 53.C 54.B 55.C 56.C 57.C 58.D 59.D 60.C
61.B 62.D 63.A 64.C 65.A 66.B 67.C 68.A 69.D 70.A
71.A 72.D 73.C 74.B 75.D 76.D 77.B 78.B 79.A 80.C

 

Mã đề 305

41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.C 47.C 48.D 49.B 50.C
51.B 52.D 53.D 54.B 55.B 56.C 57.D 58.C 59.B 60.B
61.C 62.B 63.A 64.C 65.D 66.A 67.B 68.D 69.D 70.C
71.C 72.B 73.C 74.D 75.D 76.B 77.A 78.D 79.A 80.A

 

Mã đề 306

41.D 42.A 43.D 44.B 45.B 46.C 47.B 48.A 49.C 50.D
51.C 52.A 53.C 54.C 55.C 56.B 57.D 58.B 59.D 60.D
61.A 62.A 63.D 64.C 65.A 66.D 67.D 68.B 69.B 70.C
71.C 72.C 73.A 74.B 75.A 76.B 77.C 78.C 79.B 80.D

 

Mã đề 307

41.C 42.C 43.C 44.B 45.D 46.C 47.B 48.A 49.C 50.B
51.C 52.B 53.D 54.B 55.D 56.C 57.D 58.D 59.A 60.D
61.A 62.B 63.C 64.C 65.B 66.B 67.A 68.B 69.C 70.C
71.B 72.D 73.A 74.A 75.D 76.D 77.A 78.C 79.D 80.D

 

Mã đề 308

41.C

42.B

43.B

44.B

45.A

46.A

47.C

48.C

49.C

50.A

51.D

52.D

53.D

54.B

55.D

56.B

57.B

58.B

59.D

60.A

61.D

62.A

63.B

64.D

65.A

66.A

67.B

68.D

69.D

70.B

71.A

72.D

73.A

74.C

75.D

76.D

77.C

78.D

79.A

80.A

 

Mã đề 309

41.C 42.C 43.B 44.D 45.C 46.B 47.D 48.B 49.D 50.C
51.D 52.A 53.A 54.D 55.C 56.D 57.B 58.C 59.B 60.D
61.B 62.B 63.A 64.A 65.C 66.D 67.B 68.D 69.D 70.B
71.B 72.C 73.C 74.B 75.C 76.C 77.B 78.D 79.C 80.D

 

Mã đề 310

41.C 42.B 43.D 44.A 45.A 46.B 47.A 48.C 49.A 50.D
51.C 52.C 53.D 54.C 55.B 56.D 57.D 58.C 59.D 60.B
61.A 62.C 63.A 64.A 65.C 66.D 67.D 68.B 69.C 70.B
71.A 72.A 73.C 74.B 75.B 76.A 77.A 78.A 79.C 80.B

 

Mã đề 311

41.C 42.C 43.D 44.A 45.D 46.B 47.A 48.D 49.D 50.A
51.C 52.A 53.C 54.A 55.B 56.D 57.C 58.B 59.B 60.D
61.A 62.A 63.A 64.D 65.D 66.C 67.C 68.D 69.C 70.C
71.A 72.A 73.A 74.D 75.C 76.D 77.D 78.A 79.C 80.C

 

Mã đề 312

41.D 42.B 43.D 44.C 45.C 46.C 47.A 48.B 49.D 50.C
51.C 52.D 53.B 54.A 55.A 56.A 57.C 58.C 59.A 60.A
61.B 62.C 63.A 64.A 65.A 66.B 67.B 68.A 69.C 70.B
71.B 72.A 73.C 74.C 75.B 76.C 77.C 78.B 79.C 80.A

 

Mã đề 313

41.D

42.A

43.A

44.B

45.D

46.A

47.B

48.B

49.D

50.B

51.D

52.D

53.A

54.A

55.D

56.A

57.A

58.D

59.A

60.C

61.C

62.D

63.B

64.D

65.C

66.C

67.B

68.C

69.B

70.C

71.A

72.B

73.C

74.C

75.D

76.C

77.C

78.D

79.B

80.C

 

Mã đề 314

41.C 42.A 43.A 44.A 45.C 46.C 47.B 48.D 49.D 50.C
51.B 52.D 53.D 54.A 55.D 56.D 57.C 58.C 59.C 60.D
61.B 62.A 63.A 64.B 65.A 66.A 67.B 68.D 69.A 70.B
71.C 72.D 73.A 74.A 75.C 76.C 77.A 78.B 79.B 80.C

 

Mã đề 315

41.D 42.C 43.A 44.C 45.B 46.C 47.B 48.B 49.C 50.A
51.B 52.A 53.C 54.C 55.A 56.C 57.C 58.D 59.A 60.D
61.C 62.B 63.B 64.C 65.B 66.B 67.A 68.D 69.A 70.D
71.B 72.A 73.D 74.D 75.A 76.A 77.B 78.D 79.A 80.B

 

Mã đề 316

41.C 42.D 43.B 44.A 45.C 46.B 47.D 48.C 49.D 50.C
51.A 52.D 53.C 54.A 55.A 56.D 57.C 58.B 59.C 60.D
61.A 62.C 63.A 64.B 65.C 66.B 67.A 68.A 69.B 70.B
71.D 72.D 73.B 74.D 75.B 76.B 77.D 78.C 79.D 80.A

 

Mã đề 317

41.A 42.D 43.C 44.D 45.A 46.B 47.A 48.C 49.B 50.D
51.B 52.D 53.C 54.A 55.D 56.A 57.A 58.C 59.B 60.D
61.C 62.D 63.A 64.D 65.B 66.D 67.C 68.D 69.C 70.C
71.B 72.D 73.C 74.C 75.B 76.A 77.C 78.A 79.B 80.B

 

Mã đề 318

41.B 42.A 43.D 44.A 45.A 46.B 47.C 48.D 49.C 50.C
51.D 52.B 53.C 54.B 55.B 56.A 57.B 58.B 59.B 60.D
61.B 62.A 63.A 64.A 65.B 66.D 67.A 68.C 69.A 70.C
71.D 72.D 73.C 74.A 75.D 76.A 77.D 78.D 79.C 80.B

 

Mã đề 319

41.B 42.D 43.C 44.C 45.C 46.B 47.B 48.B 49.D 50.A
51.D 52.C 53.B 54.C 55.C 56.A 57.B 58.A 59.B 60.D
61.D 62.B 63.B 64.D 65.A 66.C 67.A 68.D 69.B 70.A
71.C 72.D 73.A 74.A 75.C 76.D 77.C 78.A 79.D 80.D

 

Mã đề 320

41.B 42.A 43.D 44.C 45.D 46.A 47.B 48.A 49.C 50.D
51.B 52.B 53.D 54.D 55.B 56.B 57.A 58.D 59.B 60.C
61.C 62.D 63.A 64.D 65.B 66.A 67.A 68.D 69.A 70.D
71.B 72.B 73.A 74.B 75.D 76.A 77.B 78.D 79.B 80.A

 

Mã đề 321

41.A

42.C

43.A

44.B

45.A

46.D

47.B

48.B

49.A

50.C

51.A

52.D

53.B

54.B

55.C

56.D

57.D

58.C

59.C

60.C

61.B

62.B

63.B

64.D

65.B

66.C

67.A

68.A

69.A

70.D

71.D

72.C

73.B

74.C

75.D

76.B

77.D

78.D

79.C

80.C

 

Mã đề 322

41.D 42.D 43.C 44.A 45.C 46.B 47.B 48.C 49.B 50.D
51.B 52.C 53.C 54.A 55.B 56.A 57.D 58.A 59.B 60.C
61.B 62.D 63.A 64.D 65.B 66.D 67.A 68.D 69.A 70.A
71.B 72.C 73.B 74.C 75.C 76.D 77.D 78.D 79.D 80.C

 

Mã đề 323

41.D 42.D 43.D 44.B 45.D 46.A 47.C 48.D 49.A 50.D
51.D 52.A 53.D 54.D 55.C 56.B 57.B 58.D 59.C 60.A
61.C 62.D 63.C 64.C 65.A 66.A 67.B 68.A 69.A 70.B
71.B 72.C 73.A 74.B 75.C 76.B 77.C 78.B 79.A 80.B

 

Mã đề 324

41.A 42.D 43.D 44.B 45.D 46.C 47.D 48.A 49.B 50.C
51.A 52.B 53.C 54.C 55.C 56.B 57.A 58.B 59.B 60.B
61.A 62.B 63.C 64.A 65.B 66.C 67.C 68.A 69.B 70.A
71.C 72.A 73.A 74.C 75.B 76.C 77.D 78.A 79.C 80.A

———————————————————

CAO ĐẲNG SÀI GÒN tự hào là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho tân sinh viên, xóa tan 3 nỗi lo của Cha, Mẹ:

– Không áp lực thi cử: Chỉ xét tuyển, không thi tuyển.

– Không tăng học phí: Học phí ổn định trong suốt khóa học.

– Không lo thiếu việc làm: Trường hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp.

Cao đẳng chính quy:  Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

Hình thức xét tuyển: Tuyển sinh trực tuyến

Đặc biệt, Nhà trường có nhiều chính sách về học phí, học bổng dành cho tân sinh viên khi nhập học tại trường trong năm học 2023 – 2024.

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông – Trường Cao đẳng Sài Gòn

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

► Trụ sở chính: Lô 14 đường số 5, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. HCM

Website:  https://truongcaodangsaigon.edu.vn/

Facebook:  Trường Cao Đẳng Sài Gòn

Tiktok:   https://www.tiktok.com/@saigontech.official

Youtube:   https://www.youtube.com/@caodangsaigon7364

Điện thoại:   (028).37.155.033              Hotline:   0968.253.307

Tin: Truyền thông Cao đẳng Sài Gòn

“Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh để được cập nhật thông tin kịp thời và nhanh chóng nhất.”

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về ​việc tìm các chương trình tuyển sinh phù hợp cho nhu cầu nghành học của bạn.